هحامنشیان

تاریخچه کفش در ایران

/post-24

مادها نخستین قوم ایرانی بودند که از کفش پوشیدن انها تصاویری در کتیبه ها موجود است.با توجه به نقش برجسته های باقیمانده از مادها در تخت جمشید .کفشهای مادها مانند جوراب است اما معلوم است که جنس انها از چرم بوده و پابندهایی که از شلوارها اویزان است این کفشها روی پاها محکم می شود.پس از انها هخامنشینان به کفش همچون دیگر اجزای لباس اهمیت می دادند و انرا همچون تکه های دیگر لباس به دو بخش اشرافی و معمولی تقسیم بندی کردند.