دوران صنعتی

دوران صنعتی کفش

/post-22

کفاشی در اواسط قرن 18 تجاری شد، زیرا به عنوان یک صنعت کل گسترش یافت. انبارهای بزرگ شروع به ذخیره کفش های تولیدی بسیاری از تولیدکنندگان کوچک آن منطقه کردند.تا قرن نوزدهم، کفاشی یک صنعت دستی سنتی بود، اما در پایان قرن، این فرآیند تقریباً به طور کامل مکانیزه شده بود و تولید در کارخانه‌های بزرگ انجام می‌شد. علیرغم دستاوردهای اقتصادی آشکار تولید انبوه، سیستم کارخانه بدون تمایز فردی که کفاش سنتی قادر به ارائه آن بود، کفش تولید کرد